Home > Reisvoorwaarden
 
 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN  XENIA TRAVEL

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst

Artikel 2 - Betaling

Artikel 3 - Reissom

Artikel 4 - Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

Artikel 5 - Wijziging door de reiziger

Artikel 6 - Annulering door de reiziger

Artikel 7 - Opzegging door de reisorganisator

Artikel 8 - Wijziging door de reisorganisator

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van de reisorganisator

Artikel 10 - Verplichtingen van de reiziger

Artikel 11 - Klachten

               Artikel 1 – Totstandkoming reisovereenkomst

1.1       De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.

1.2       Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3       De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisatie niet. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto’s, teksten en folders die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.4       Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk af te wijken van de gepubliceerde reizen. Elke verlangde afwijking van of toevoeging aan de door de reisorganisator aangeboden reis behoeft de schriftelijke instemming van de reisorganisator. De door de reisorganisator gemaakte extra kosten voor de afwijking, zoals communicatiekosten en bijkomende boekingskosten, worden in rekening gebracht.

1.5       Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijden.

1.6            Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis-en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen.

1.7       Een reiziger die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk. De reiziger die de reisovereenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

         1.8   Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde preferenties (voorkeuren) kenbaar maakt met    betrekking tot de reisorganisator te leveren diensten zoals b.v. ligging hotelkamer, zitplaats in vliegtuig e.d., zal met de opgegeven voorkeur(en) zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.
Indien bepaalde voorwaarden (bv. dieet) zo essentieel zijn dat het afsluiten van de reisovereenkomst hiervan afhangt, dan is er sprake van essentie. Deze dient u bij boeking uitdrukkelijk kenbaar te maken. De reisorganisator moet schriftelijk bevestigen of de essentie kan worden geaccepteerd. Terug

                Artikel 2 – Betaling

2.1       Bij het tot standkomen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale reissom met een minimum van € 75,- per persoon te worden voldaan. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering te worden voldaan.

2.2       Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

2.3       Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de brochure of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

2.4       Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringskosten. Terug

 Artikel 3 – Reissom

3.1       De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals deze in de gepubliceerde arrangementen zijn omschreven inbegrepen. 

3.2       De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

3.3       Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Terug

 Artikel 4 – Reisbescheiden, reisdocumenten en bagage

4.1       De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals b.v. geldig paspoort etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger zelf de door de reisorganisator verstrekte informatie bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren.

4.2       De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

4.3       De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 5 dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.

4.4       De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten. Terug

Artikel 5 – Wijziging door de reiziger

5.1       Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, de wijziging worden aangebracht.

5.2       De wijzigingskosten bedragen € 27,- per wijziging plus de eventuele communicatiekosten als bedoeld in artikel 1, lid 4 van deze voorwaarden. Terug

 Artikel 6 – Annulering door de reiziger

6.1       Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd (Excl. eventuele premie annuleringsverzekering):

a.       bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.

b.      bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.

c.       bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.

d.      bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.

e.       bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.

f.        bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag (exclusief): 90% van de reissom.

g.       bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

6.2       De hierboven bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

6.3       Indien een of een deel van de reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, en geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringsverzekering, kan/kunnen deze reiziger(s) worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen op de volgende voorwaarden:

a.       de andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst     verbonden voorwaarden;

b.       dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de in-de-plaatsstelling;

c.       het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;

d.       dat van de andere persoon een verklaring wordt ontvangen dat deze kennis heeft genomen van het reisprogramma en de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden.

6.4        De reiziger en de derde(n) die als plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt/optreden, is/zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele kosten als gevolg van de vervanging genoemd in artikel 1, lid 4. Terug

                Artikel 7 – Opzegging door de reisorganisator

7.1       De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Indien de opzegging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.

7.2       De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.

7.3       De reisorganisator zal, met opgaaf van reden, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte brengen.

7.4       De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

a.       het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publikatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;

b.       in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7.5      Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft. Terug

Artikel 8 – Wijziging door de reisorganisator

8.1       De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

8.2       De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 6.2 van het wetsvoorstel houdende aanpassing van Boek 7 BW naar de richtlijn van de Raad van Europeesche Gemeenschappen betreffende pakketreizen (Tweede Kamer, vergadering 91-92, 22506, nrs. 1-2).
De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er een redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen voor de reissom hebben, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op de gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

8.3       De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De reiziger heeft in dat geval recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na ontvangst van het bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

8.4       Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve, regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

8.5       Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel een andere met de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.

8.6       Als een wijziging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger. Terug

 Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de reisorganisator

9.1       De reisorganisator is jegens de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Rekening dient te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van gebruiken, de stand der techniek, en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reizen van de reisorganisator meebrengen.

9.2       De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a.       tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

b.       handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden.

c.       omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

9.3       De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

9.4        Voorzover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen.

9.5       Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

9.6       De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste éénmaal de reissom.

9.7       Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. Terug

Artikel 10 – Verplichtingen van de reiziger

10.1      De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. reisbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van zijn reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

10.2      Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.

10.3      De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan de reisorganisator of diens vertegenwoordiger ter plaatse.

10.4      De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisongevallen- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S –centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekering. Terug

 Artikel 11 – Klachten

11.1      Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Klachten die niet ter plaatse gemeld zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen. Terug

 
 
Xenia Travel
 • Over Xenia Travel
 • Contact
 • Algemene Informatie
 • Algemene informatie
 • Reisvoorwaarden
 • Bagage informatie
 • Verzekeringen
 • Algemene informatie
 • Annuleringsverzekering
 • Reisverzekering
 • Disclaimer
 • Sitemap
 •